Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I cancel a FIREFOX SEND link that I just generated?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I generated a link and just realized that I uploaded the wrong files. Is there a way to invalidate the link? or let it expire quicker? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you're signed into your account, it should show that link on the right side of the Firefox Send pages. That will give you the option to invalidate a link.