X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Thursday, April 2, between 3pm and 5pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Multiple windows opening on fresh Firefox (73.0.1) install, on Mac Catalina, when clicking on external link

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

I just installed Firefox version 73.0.1 on Mac Catalina (version 10.15.3). When I click on an external link, like a link embedded in the body of an email, two browser windows open. One window is the homepage and the second is the URL of the external link. This only happens if the Firefox browser is not already opened. If the browser is already opened, the external link URL opens in a second tab as expected. I've already followed directions to change the action for a content type and reset actions for all content types in article https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-repeatedly-opens-empty-tabs-or-windows but it did not fix the issue.

I just installed Firefox version 73.0.1 on Mac Catalina (version 10.15.3). When I click on an external link, like a link embedded in the body of an email, two browser windows open. One window is the homepage and the second is the URL of the external link. This only happens if the Firefox browser is not already opened. If the browser is already opened, the external link URL opens in a second tab as expected. I've already followed directions to change the action for a content type and reset actions for all content types in article https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-repeatedly-opens-empty-tabs-or-windows but it did not fix the issue.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.