X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox is not changing sound output device automatically

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
Được đăng

I have speakers plugged into the sound card, and USB headphones. Let's say I'm watching YouTube, and I disconnect my headphones; Speakers are now the main output device on Windows, but the YouTube tab in Firefox is still outputting to the headphones that are no longer connected. To fix it, I have to refresh the page. This indicates that Firefox checks for the current Output device when loading the page, but doesn't check it afterwards.

Please fix this in the future builds.

I have speakers plugged into the sound card, and USB headphones. Let's say I'm watching YouTube, and I disconnect my headphones; Speakers are now the main output device on Windows, but the YouTube tab in Firefox is still outputting to the headphones that are no longer connected. To fix it, I have to refresh the page. This indicates that Firefox checks for the current Output device when loading the page, but doesn't check it afterwards. Please fix this in the future builds.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.