Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

whenever printing a page with Broadgun pdfmachine app FF crashes Crash ID: bp-b732ea20-b116-4bc2-8380-6d5a40200223

Giải pháp được chọn

updating BroadGun app from ver 14.28 to ver. 15.35 resolved the problem. Thank you all Sam

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

bp-b732ea20-b116-4bc2-8380-6d5a40200223 Signature: bgsumpd64.dll | bgspd64.dll | GlobalAlloc

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

The crash report flagged these programs; bgspd64.dll = pdfMachine Printer Driver = Broadgun Software Pty. Ltd.

DropboxExt64.32.0.dll = Dropbox

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

Boxcryptor.Ext.dll = BoxCryptor

bgsumpd64.dll = Broadgun Software Pty Ltd  ? ? ?

more options

Make sure all programs and files are up to date.

Update Malwarebytes. If the problem continues, disable it.

more options

Thanks but did not solve the problem....BroadGun pdfmachine app works smoothly with windows 10, office 2019, Edge but crashes FF if printing a page in FF...all files and apps are updated. Tx Sam

more options

P.S This from today after disabling Malwarebytes app.

bp-429c0a06-f2ab-4452-908b-8b3650200224 Sam

more options

Giải pháp được chọn

updating BroadGun app from ver 14.28 to ver. 15.35 resolved the problem. Thank you all Sam

more options

That was very good work. Well Done.