Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs crashing

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Toro

more options

Firefox was working perfectly last night. Today, on my desktop and laptop, both browsers are crashing. I get a “Gah. Your tab crashed”. I’ve restarted the pc and erased all browser caches.

Giải pháp được chọn

It looks that Bitdefender has released an update to address this issue, so keep an eye on that. See comment 2 (5 hours ago):

Issue was apparently on us and was affecting users of Bitdefender AV free. We pushed an update about 2 hours ago with the fix. You should see a drop in crashes as update propagates across market.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello Toro,

Are you by any chance using Bitdefender ? I'm asking because lately we've seen many reports about Bitdefender causing issues with tab crashes in Firefox 73. If you are using Bitdefender; would you please contact them about it ?

more options

I’ll check and update this accordingly

more options

Giải pháp được chọn

It looks that Bitdefender has released an update to address this issue, so keep an eye on that. See comment 2 (5 hours ago):

Issue was apparently on us and was affecting users of Bitdefender AV free. We pushed an update about 2 hours ago with the fix. You should see a drop in crashes as update propagates across market.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

All good now. Thanks for the quick replies!