Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 73 using older cached data

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Parallax

more options

When I visit a site like Washington Post or New York Times then another site, if I use the back button, Firefox usually loads an old cached version of the newspaper's home page from earlier in the day, even if the page I last viewed from was a later refresh. If I manually refresh, the page does become up-to-date, but it's a small annoyance.

Được chỉnh sửa bởi Parallax vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try to set this pref to 1 on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

more options

Did it. Doesn't help. Still get an outdated page when I return to the first site.