Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your Tab just crashed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 85 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vegastriguy

more options

Everything has been fine...UNTIL this last update....I CANNOT LOAD any page...I am uninstalled all folders and files in all locations.....and nothing works....I even tried installed an old version to C: vs C:/Program Files

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

We have seen multiple reports that Bitdefender is causing this issue. If you use Bitdefender then try to uninstall this software.

You can contact Bitdefender for support.

EDIT: I noticed that a bug report is filed:

  • Bug 1616993 - Reports of tab crashes caused by Bitdefender

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

We have seen multiple reports that Bitdefender is causing this issue. If you use Bitdefender then try to uninstall this software.

You can contact Bitdefender for support.

EDIT: I noticed that a bug report is filed:

  • Bug 1616993 - Reports of tab crashes caused by Bitdefender

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Thank you very much. That was the problem. I unistalled Bitdefender and now I can load up Firefox.