Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No longer can I drag a bookmark to an email I am sending. Safari lets me do this.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi chefjeff

more options

If I am writing an email and want to drag a bookmarked url to the body of the email I am writing, it will not work. If I want to drag the bookmark to the subject line area, it WILL work.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did it used to let you do this? It works for me on gmail (dragging the bookmark to the body pastes the link)

more options

Appreciate your responding! It did use to work in gmail with never a problem. Dragging one of my bookmarks would automatically paste into the body of my email , as it does for you. But it just won't now. Just so strange, because if I drag the bookmark to the subject line of my email instead of the body of what I am writing, it will paste in that area.