Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

An error occurred during a connection to my website. Peer’s Certificate has been revoked. Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

more options

While visiting my website , i receive the error : An error occurred during a connection to my website. Peer’s Certificate has been revoked.

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

Also while sending emails from mozilla thunderbird i receive the same error. I am able to send emails and access my website from Google chrome browser, Outlook email client and also from my phone.

Kindly look into to this and provide a solution

While visiting my website , i receive the error : An error occurred during a connection to my website. Peer’s Certificate has been revoked. Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE Also while sending emails from mozilla thunderbird i receive the same error. I am able to send emails and access my website from Google chrome browser, Outlook email client and also from my phone. Kindly look into to this and provide a solution

Được chỉnh sửa bởi it_sts vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you use GoDaddy for web hosting? For some reason, their customers show up here reporting that their site certificate was revoked. You can request a new one. (The same would go for any other host you may use.)

(It seems Firefox is a little more rigorous about checking for certificate revocation than other browsers.)