Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i am at the Birmingham AL Downtown Library using Firefox and trying to shop at Etsy. Everywhere I go, my etsy, amazon, google, pinterest crash over and over.

It appears to be linked to malware / IoT / asset tracking software and hardware in lines by the university smart lighting program. It uses sensors and can track assets inside buildings. It is being used as a mobile bonet.

i am at the Birmingham AL Downtown Library using Firefox and trying to shop at Etsy. Everywhere I go, my etsy, amazon, google, pinterest crash over and over. It appears to be linked to malware / IoT / asset tracking software and hardware in lines by the university smart lighting program. It uses sensors and can track assets inside buildings. It is being used as a mobile bonet.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have submitted crash reports then please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page.

  • click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar.

See also: