Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does McAfee Webadvisor extension block selecting text and links on https://marsbase.org/?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 66 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

As per subject. When I disable the extension and reload the webpage I can once again select text and click on links.

I tried contacting McAfee support and they suggested reinstalling the extension but I don't want to do that just yet. If you already have the extension perhaps you can see if you have the issue? https://marsbase.org/

I'm not sure whose responsible firefox or mcafee?

I've also asked https://superuser.com/q/1525936/627894 here and reported the extension to firefox.

So can anyone with McAfee WebAdvisor replicate this issue so I can forward this onto McAfee support?

Được chỉnh sửa bởi brisdaz vào

Giải pháp được chọn

Vendor fixed it up on their end. I have no idea what they did (McAfee).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

This has now been fixed.

more options

That was very good work. Well Done.
Please tell us how as this can help others with similar problems.

more options

Giải pháp được chọn

Vendor fixed it up on their end. I have no idea what they did (McAfee).

more options

Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.