Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to rebind the Tab key in the Omnibar?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Danny Colin

more options

A recent Firefox update changed what the Tab key does while typing in the omnibar. It used to cycle between suggestions, now it changes focus to the next element in the toolbar. Is there a way for me to revert this behavior?

Giải pháp được chọn

You can revert to the old behavior by opening about:config (type it in the urlbar) and set browser.urlbar.update1.restrictTabAfterKeyboardFocus to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You can revert to the old behavior by opening about:config (type it in the urlbar) and set browser.urlbar.update1.restrictTabAfterKeyboardFocus to false.

Được chỉnh sửa bởi Danny Colin vào

more options

Given the "update1" component in the option name, will this stop working again in the future?

more options

From what I've heard there's no intention to remove the about:config preference in the foreseeable future.