X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to make fixed size window in privacy.resistfingerprinting (Firefox)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
Được đăng

In Firefox, I use `privacy.resistfingerprinting = true`. How can I set the window size (1024x768 or 1366x768 or another) that I need? So that I open the browser and the window size matches the resolution I need.

What I did:

Set the values to `privacy.window.maxInnerHeight` and `privacy.window.maxInnerWidth`. But the size is 1000x700, 1400x800, etc., i.e. not the one i need.

Used `privacy.resistfingerprinting.letterboxing` with the specified resolution in `.dimensions`, it seems to work. BUT, this works with a delay. I open a test page in which resolution is displayed through `<body onload="alert (window.innerWidth)">` and at the very beginning the real value is displayed and only then changed using letterboxing. That is, it is possible to intercept the real value.

I tried to resize the window through `Window.resizeTo ()`, but it does not change.

Tell me how to launch a browser with a window of the desired size with privacy.resistfingerprinting enabled?

In Firefox, I use `privacy.resistfingerprinting = true`. How can I set the window size (1024x768 or 1366x768 or another) that I need? So that I open the browser and the window size matches the resolution I need. What I did: Set the values to `privacy.window.maxInnerHeight` and `privacy.window.maxInnerWidth`. But the size is 1000x700, 1400x800, etc., i.e. not the one i need. Used `privacy.resistfingerprinting.letterboxing` with the specified resolution in `.dimensions`, it seems to work. BUT, this works with a delay. I open a test page in which resolution is displayed through `<body onload="alert (window.innerWidth)">` and at the very beginning the real value is displayed and only then changed using letterboxing. That is, it is possible to intercept the real value. I tried to resize the window through `Window.resizeTo ()`, but it does not change. Tell me how to launch a browser with a window of the desired size with privacy.resistfingerprinting enabled?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.80

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.