Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Regularly Relosoun.com loads without permission and even starts Firefox - How to erase it?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sergestrd

more options

Without my intention Relosoun.com starts Firefox browser. When using the Firefox regularly (every 10-15 minutes) relosoun.com tryies to open the new tab being blocked by antivirus Avast. All efforts including reinstalling Firefox, using CC cleaner, Malwarebytes etc do not help. On other gadgets Relosoun.com doesn't appear in Firefox in the same account.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

more options

Thanks for help! Adwcleaner from Malwarebytes.com clears relosoun from Firefox. !!!