Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloaded firefox portable and had problems with it not completing (.part) says pending sync can't delete it help

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi macciofe

more options

I now have firefox portable 38.4 MB on my desktop and it has the extension .part and pending sync. I'm having lots of other problems with syncing and it's frustrating. I don't want to sync it with my other installs. Help ;-)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It has been such a problem for me because I can't delete it no matter what I do. It says it is not on the desktop and I've searched the download folder and deleted the download but the icon is still on my desktop.