Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Used Firefox for Years. Now I am unable to sync through browser.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Garth

more options

I made a backup of my bookmarks and uninstalled Firefox trying to resolve my issue. I re-installed and get the same thing each time even after rebooting in between? This is what I get https://monosnap.com/file/MW8PAMrwEnZj2kPApN1htmMk4hMfUJ Please advise, thanks in advance. Gary

Giải pháp được chọn

Hi Garth,

we received a number of similar reports about Firefox on Win10, running in a compatibility mode with win7. Can you check compatibility settings in firefox.exe properties?

See also https://old.reddit.com/r/firefox/comments/f2d5cu/nothing_will_load/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Garth,

we received a number of similar reports about Firefox on Win10, running in a compatibility mode with win7. Can you check compatibility settings in firefox.exe properties?

See also https://old.reddit.com/r/firefox/comments/f2d5cu/nothing_will_load/

more options

TyDraniu Thanks so much for your time. Yes Windows 10 had selected Windows 8 compatibility mode. I unchecked the box and got my Firefox back. Thanks again so much for your assistance, all my best regards.

Garth