Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox site will not load on my laptop. what's happening?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BradfordWG

more options

Firefox will not load on my laptop. I just get a blank page and other sites will not load. Having to use Chrome! Is there a prob w/Mozilla?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi BradfordWG,

we received a number of similar reports about Firefox on Win10, running in a compatibility mode with win7. Can you check compatibility settings in firefox.exe properties?

more options

Giải pháp được chọn

more options

The Reddit thread helped get it done. It was a long way to get there, but all seems good again. Thanks!