X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Added system fonts, browser display now has fuzzy display. Need font for 1250x1024 monitor.

Được đăng

Running firerox-68.4.2esr on Slackware-14.2. I added a couple of system fonts and the display is now ragged despite which font I select. Also, I cannot access all system fonts because the menu in the upper right corner does not have an 'options' item.

Running firerox-68.4.2esr on Slackware-14.2. I added a couple of system fonts and the display is now ragged despite which font I select. Also, I cannot access all system fonts because the menu in the upper right corner does not have an 'options' item.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

On Linux you can use Preferences (Edit -> Preferences) instead of Options.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17876 giải pháp 161746 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

On Linux you can use Preferences (Edit -> Preferences) instead of Options.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

On Linux you can use Preferences (Edit -> Preferences) instead of Options. You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected. *https://developer.mozilla.org/en-US/Tools/Page_Inspector/How_to/Examine_and_edit_HTML You can check in the <b>Rules</b> tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the <b>Font</b> tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website. *https://developer.mozilla.org/en-US/Tools/Page_Inspector/How_to/Edit_fonts
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you for the information. This thread is closed.

Thank you for the information. This thread is closed.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.