Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

print preview disable

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

how to disable print preview help me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try using the keyboard command { Ctrl + P } to initiate printing directly, rather than the 3-bar menu item of Print which goes thru the Print Preview window.