Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm being prompted to update firefox but was told 52.9.0 is last version to run on xp

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 145 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi crankygoat

more options

Should I download something newer like 52.9.1 on an XP pc?

Giải pháp được chọn

52.9.1 will work on XP.

Note that you may be prompted to update by sites or by Firefox, and then be told there are no further updates anyway. This sort of thing happens with EOL'd operating systems.

If you get update messages in the future, you will likely just have to ignore them.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

52.9.1 will work on XP.

Note that you may be prompted to update by sites or by Firefox, and then be told there are no further updates anyway. This sort of thing happens with EOL'd operating systems.

If you get update messages in the future, you will likely just have to ignore them.

more options

There is no official 52.9.1 AFAIK, so 52.9.0 is the last version for your platform.

more options

Yes, it was only in the Tinderbox, never released.