Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password has been changed 53 Days Ago

more options

I Literally Cant Login To My Google Accounts Because i Have Changed A My Password Into Something Different Then I Changed It Back To My Original Password But It Says Password Has Been Changed 53 Days Ago Even If I Had Just Changed It So I Cant Login. Please Help Me I Am Desperate For My Google Account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi nicholassebastianbudiman, have you already tried:

Recover your Google Account or Gmail - Google Account Help

(Note that Mozilla is a separate organization from Google and doesn't have the ability to reset your Google password.)