Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'll quit firefox if it keeps shoving yahoo in my face.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every day I search for something or other and discover mid-search that I'm using that loathsome stupid brain dead Yahoo search engine. I keep trying to set my preferences and they keep reverting. Don't give me a long complicated procedure to fix the problem, fix it yourself. Get rid of Yahoo or get rid of me. I'll start using Chrome or Safari or Opera. Lots of competition. Incompetence doesn't last long. Goodbye stupid Firefox.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Yahoo search is not included in Firefox.

more options

This usually happens if you have an extension installed that causes this or you have malware.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

See also: