Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Getting Incorrect Charracters while typing into the Firefox Address Bar.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Using the latest version of Firefox 72.0.2 (64-bit) running in Windows 10. When I type into the Firefox Address bar I get Incorrect special characters. When I type a forward Slash /, instead I get a dash - the same happens with other special character using a QWRTY keyboard on a laptop. When I type anywhere else either using the Chrome and Edge Browser, Wordpad, Notepad, MS Word or inside any webpage textbox control; I don´t get these errors. This only happens when typing into the Forefox Browser address bar or any webpage textbox control when using the Firefox browser.

My Email Address is V*******6@gmail.com.

mod edit: changed email for privacy, don't post emails on public forums :)

Được chỉnh sửa bởi Eve vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you have a keylogger or anything else installed that might be affecting input?

more options

Do you have multiple keyboard layouts installed in Windows?

Windows remembers the keyboard layout setting per application and tt is possible you accidentally changed the keyboard layout by using a key sequence to rotate the keyboard layout or otherwise changed the layout.