X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

ytmp3.eu has started having problems of loading popups and opening a site that is marked as a web attack by Norton.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

I have been using ytmp3.eu for quite a while with no problem. I use it to convert Youtube videos to mp3 music files. But recently some not welcome things have been happening. When first accessing the site to the site, I get a popup that Popup Blocker did not block. I added the site to their list with mixed success. When clicking the Convert Now box in ytmp3, another window opens up. Screen shots provided of the site with the Firefox results, and the Norton 360 results. Is it ytmp3 causing this, or something within Firefox that I can fix? I am using the latest version of Firefox. Version 72.0.2. Windows10 with all current updates installed. Appreciate any help you can give me. Les Braun

I have been using ytmp3.eu for quite a while with no problem. I use it to convert Youtube videos to mp3 music files. But recently some not welcome things have been happening. When first accessing the site to the site, I get a popup that Popup Blocker did not block. I added the site to their list with mixed success. When clicking the Convert Now box in ytmp3, another window opens up. Screen shots provided of the site with the Firefox results, and the Norton 360 results. Is it ytmp3 causing this, or something within Firefox that I can fix? I am using the latest version of Firefox. Version 72.0.2. Windows10 with all current updates installed. Appreciate any help you can give me. Les Braun
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.