Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some characters arent displaying, and some text is miscolored

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On some websites on FF for windows 10, some characters wont display and some text shows as the wrong color.

On some websites on FF for windows 10, some characters wont display and some text shows as the wrong color.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hello john.f.obrienjr,

Woud you please go over this article :

Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode

Does that make any difference ?

more options

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1

more options

The "Allow Web Sites To Choose Their Own" has been enable prior to this issue arising.

more options

Did you try Safe mode, like I suggested ?

more options

This can possibly be a font issue.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.