Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Request for Explanation of Font sizes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 106 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

Hello

Is there some documentation to explain what the font size options mean?

I apologize but I havent studied fonts, I just use the one I feel most comfortable with.

Generally, for me, the font size is too small. And the Adv. page is confusing.

How does the minimum font size relate to the proportional or monospace sizes?

The proportional has serif, sans-serif. The the next 2 opts are serif and sans-serif. Are they related? Because I can set serif to sans-serif and sans-serif to serif.

Att. my settings

thanks agander

Giải pháp được chọn

Hi agander, These folks can explain it better than I can:

What is the difference between a fixed font and a proportional font? https://pc.net/helpcenter/answers/fixed_fonts_vs_proportional_fonts

And, for reference:

Change the fonts and colors websites use

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi agander, These folks can explain it better than I can:

What is the difference between a fixed font and a proportional font? https://pc.net/helpcenter/answers/fixed_fonts_vs_proportional_fonts

And, for reference:

Change the fonts and colors websites use