Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does normal firefox work with GPO

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Hi

I am busy setting up GPO for Mozilla Firefox after my client did a security audit.

So on the GPO I see that everything Applies to Firefox 60 ESR or later, does this mean the latest version of "normal" non ESR Firefox will also work?

Thanks

Giải pháp được chọn

Most of the GPO policies will work on both Firefox and Firefox ESR. If you look at the list of policies, the Compatibility of most policies will list both the regular Firefox and the Firefox ESR version.

For example, DisplayBookmarksToolbar lists Firefox 60 and Firefox ESR 60, which means it works for both.

There are a few policies that are only valid on Firefox ESR, like SearchEngines. Those policies are labelled as ESR only and only list the Firefox ESR version in the compatibility.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Most of the GPO policies will work on both Firefox and Firefox ESR. If you look at the list of policies, the Compatibility of most policies will list both the regular Firefox and the Firefox ESR version.

For example, DisplayBookmarksToolbar lists Firefox 60 and Firefox ESR 60, which means it works for both.

There are a few policies that are only valid on Firefox ESR, like SearchEngines. Those policies are labelled as ESR only and only list the Firefox ESR version in the compatibility.

Hope this helps.