Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My main Firefox profile can not load the Wayback Machine

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Ethan

more options

I was trying to access a site via the Wayback Machine (https://web.archive.org/). It did not load, so I tried disabling all browser extensions. That did not work. I tried it in another Firefox profile that I rarely use, and have not configured at all. It does not work.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I used Library III\ >> History >> Clear Recent History... and then selected in the dropdown menu Everything and then selected the following items to clear:

 • Active Logins
 • Form & Search History
 • Cookies
 • Cache
 • Site Preferences
 • Offline Website Data
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Ethan, First, try this link:

https://archive.org/web/ ___________________________________________

If that doesn't help Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

Also, have you seen this extension?

Wayback Machine https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/wayback-machine_new/

more options

RobertJ said

Also, have you seen this extension? Wayback Machine https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/wayback-machine_new/

Neither of them work.

Được chỉnh sửa bởi Ethan vào

more options

Giải pháp được chọn

I used Library III\ >> History >> Clear Recent History... and then selected in the dropdown menu Everything and then selected the following items to clear:

 • Active Logins
 • Form & Search History
 • Cookies
 • Cache
 • Site Preferences
 • Offline Website Data