Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since Firefox doesn't have a search engine, what prevents the search site (Google) from tracking you?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

What content?

What content?

Giải pháp được chọn

Hi drtaylor010, I can't speak about Google since I don't use it but, I have yet to encounter any trackers, e.g., tracking cookies, fingerprinters, etc., among the other search engines that I use. When you use a search engine, click on the Shield icon at the left end of the address bar. Firefox's Enhanced Tracking Protection will inform you of anything that is being detected and blocked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi drtaylor010, I can't speak about Google since I don't use it but, I have yet to encounter any trackers, e.g., tracking cookies, fingerprinters, etc., among the other search engines that I use. When you use a search engine, click on the Shield icon at the left end of the address bar. Firefox's Enhanced Tracking Protection will inform you of anything that is being detected and blocked.

more options

You're very welcome.

Browse Safe!