Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks library is unreadable. font-size is around 7pts.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Prior to FF 72 I was able to increase the font-size of all elements of a skin/theme with userchrome.css, but this no longer works. Now, only the captions and menus are affected by the following code.

  • {
   font-family:sans-serif !important;
   font-weight:500 !important;
   font-size:16px !important;
   text-shadow:none; !important;

}

Is there an additional css code snippet that works on the bookmarks library view? Please see the attached image

Prior to FF 72 I was able to increase the font-size of all elements of a skin/theme with userchrome.css, but this no longer works. Now, only the captions and menus are affected by the following code. *{ font-family:sans-serif !important; font-weight:500 !important; font-size:16px !important; text-shadow:none; !important; } Is there an additional css code snippet that works on the bookmarks library view? Please see the attached image
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn