Search Support

simplify page has stopped working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am a retired programmer, principally using Slackware 14.2 with the latest updates. Firefox is 68.4.1ESR. About a month ago the :simplify page" stopped working. If you click the button, nothing happens. After 1/2 minute or so, I click the cancel button. I used to find the feature quite helpful.

Alan

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.