Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

roboform no longer working after update

more options

I was just updated to 72.0.1

Then, when I tried to login to roboform I was told I had to update. I did that (now have 8.2.2 (64-bit) Same problem, I am told I must upgrade (already did that). The update itself was interesting. I had to delete the addon from firefox and then restart firefox before I was able to download that latest roboform

Thoughts?

I was just updated to 72.0.1 Then, when I tried to login to roboform I was told I had to update. I did that (now have 8.2.2 (64-bit) Same problem, I am told I must upgrade (already did that). The update itself was interesting. I had to delete the addon from firefox and then restart firefox before I was able to download that latest roboform Thoughts?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi greg, You have the latest version - 8.6.5.5

Their support site is: https://www.roboform.com/support