Search Support

Print problems with only half of images printing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I use Ancestry uk for my family tree. Each person on the tree is depicted as a 'head' (male or female) with date of birth etc shown.When printing in firefox it only prints half the head and the title 'Ancestry@ is cropped. When I use Google Chrome to print, I don't have this problem. Is it a question of firefox settings?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.