Search Support

Find bar disappears after F3 in Firefox 72.0.1 under Ubuntu 18.04

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Under WIndows 8.1 the find bar behaves as described in https://support.mozilla.org/en-US/kb/search-contents-current-page-text-or-links. However, in Ubuntu 18.4, the find bar disappears after using F3, as if I had used Quick Find instead of Ctrl-F. How can I get the find bar to stay visible?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.