Search Support

Firefox lags with native voice recognition on Windows 7

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Browser answers at any mouse or keybord pressing with 1-5 seconds delay. Safe mode neither shutting down firewall/antivirus not hepls. Checked voice control with Opera, it works without any lags.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.