Search Support

Sporadic intrusive drop-down boxes while trying to click on games or other internet programs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

See images below of the menu boxes that interfere with my use of Firefox. They seem to be designed for developers rather than end users. Sometimes I've had to force quit out of Firefox and start my use over from the beginning.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.