Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 72.0.1 attempts to download a file when I type an address in the search bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi crankygoat

more options

When I type in an address in the search bar Firefox intermittently serves up a blank page and attempts to download the page as a file. This only seems to happen when I omit typing in www. in an address and doesn't seem to happen when the address is in my recent history and Firefox autocompletes it.

My internet connection is fine and this is not happening in other browsers.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check the "Do this automatically" box and click OK.