Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chinese font is not displaying correctly

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 340 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SchoolBusesC2

more options

When I go onto a page with Chinese on it some of the characters appear thinner and some thicker. See screenshot.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

So I just reinstalled Firefox and now it is one consistent font (Microsoft YaHei).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1

more options

The checkmark was already checked.

more options

You can check what fonts Firefox is using in both cases.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

more options

The fonts it is using are:

  • Roboto
  • Microsoft YaHei
  • Yu Gothic

It may be possible that some characters are displayed with one font and others with another. How would I check for that?

more options

You can select an individual character and check this character in the Inspector.

more options

Apparently some of the text is in Microsoft YaHei and some of it is in Yu Gothic. How can I make it so that it is consistent?

more options

Giải pháp được chọn

So I just reinstalled Firefox and now it is one consistent font (Microsoft YaHei).

more options

SchoolBusesC2 said

So I just reinstalled Firefox and now it is one consistent font (Microsoft YaHei).