Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What do I do when I click on a link and I get...'No URL found for this tracker ID'

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 445 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fiveforth

more options

Hello! When I try to open up a link from emails, I get this response... 'No URL found for this tracker ID' Can you please help me with this? Thank you!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Is this with all links, some, a few?

Right-click on a link and select Copy Link Then on this forum, Paste the link into the reply box.

more options

Thanks so much Fred for mentioning the Right-click!

more options

Is the problem fixed?

more options

The problem isn't fixed which I still want to figure out. In the meantime, I'm opening links with the right click. Any other suggestions?

more options

I don't know what the problem is.


A post was flagged as Solved Problem. If the problem is not solved, please remove that flag. If you don’t, others that can help may not read this post.

Go to that message, and use the Undo link to its right.

more options

If you can open the link via the right-click context menu or possibly by pasting the URL in the location/address bar then you may have an extension that is modifying the URL when you left-click.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
more options

Giải pháp được chọn

Thanks for sending!