Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I hide tab bar scroll buttons in FF 71?

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 296 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi practik

more options

Before FF 71, I had been using this userChrome CSS to hide the scroll buttons:

 1. TabsToolbar toolbarbutton[class^="scrollbutton"] {
  display: none !important;
  }

Now it's stopped working. Does anyone know the new code?

Giải pháp được chọn

Right, it wouldn't work right now. This is attached with the shadow root inside.

Try to remove #TabsToolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Urgh, the forum formatting messed with my code. Trying again:

#TabsToolbar toolbarbutton[class^="scrollbutton"] {
  display: none !important;
  }

Just in case that doesn't work: The first line is supposed to begin with #TabsToolbar, not 1. TabsToolbar.

more options

Giải pháp được chọn

Right, it wouldn't work right now. This is attached with the shadow root inside.

Try to remove #TabsToolbar.

more options

That worked, thank you! The new code:

toolbarbutton[class^="scrollbutton"] {
  display: none !important;
  }