Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I delete emails from my Thunderbird inbox a copy is placed in the 'Deleted items' folder on the Yahoo server

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt

more options

When I delete emails from my Thunderbird inbox a copy is placed in the 'Deleted items' folder on the Yahoo server. And when I send an email using Thunderbird a copy of is placed in the 'Sent items' folder on the Yahoo server.

I link Thunderbird to Yahoo using POP3. The 'Leave messages on server' box in Thunderbird is UNCHECKED.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hotmail and Gmail have for years added outgoing mail to the send folder as it passes through their outgoing SMTP server. I guess Yahoo are not doing the same thing,

It would be logical to have mail deleted off the server move to the deleted items folder. Again a similar approach is used by Hotmail, they move mail deleted using a mail client over pop to a pop mail folder in the deleted items. I know it is not what you are used to, but given the black box approach yahoo uses, it is a change I could see them making ithout any notification.