Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google profile pictures not showing (lh3.googleusercontent.com)

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 345 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, Firefox is not showing the Google profile pictures (image1).

- It works on other browsers. - I tried safe mode. - I restarted with addons disabled. - I cleared cache and cookies. - Browser is up to date.

nothing.

Any image from https://lh3.googleusercontent.com doesn't show. I get image2 when I right click "View image" on the profile pictures that don't show.

How can I fix this?

Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

OK I found the problem: An app had added googlecontentuser as an exception to the private/etc/hosts file. I removed the line and it worked. Thanks again for your time.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options
more options

FredMcD said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-problems-images-not-show

I've already read this and applied it. Nothing.

FredMcD said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows

This article applies to Windows Vista/7/8/8.1/10 users only.

FredMcD said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues

This is for windows.

'FredMcD said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/html5-audio-and-video-firefox

This is for audio and video.

'FredMcD said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-issues-with-plugins-fix-problems

Should I do the "Delete the pluginreg.dat file" thing?

'FredMcD said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/warning-unresponsive-plugin

Note: This article does not apply to Mac.

more options

I called for more help.

more options

Giải pháp được chọn

OK I found the problem: An app had added googlecontentuser as an exception to the private/etc/hosts file. I removed the line and it worked. Thanks again for your time.

more options

That was very good work. Well Done.