X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Yesterday Firefox started to immediately crash on startup

Được đăng

Like the Title says, Firefox started to crash on startup. When I try to start Firefox I get the windows massage "Firefox stopped working" with the following details:

Problemsignatur:

 Problemereignisname:	APPCRASH
 Anwendungsname:	firefox.exe
 Anwendungsversion:	71.0.0.7275
 Anwendungszeitstempel:	5de4f320
 Fehlermodulname:	StackHash_8867
 Fehlermodulversion:	0.0.0.0
 Fehlermodulzeitstempel:	00000000
 Ausnahmecode:	c0000005
 Ausnahmeoffset:	000000003722012a
 Betriebsystemversion:	6.1.7601.2.1.0.256.1
 Gebietsschema-ID:	1031
 Zusatzinformation 1:	8867
 Zusatzinformation 2:	886729e84bb05c15f1d466676a664448
 Zusatzinformation 3:	c433
 Zusatzinformation 4:	c4330bc0c0f3791a31bfa79ebbc414a6

I used Firefox for Years without Problem and Have no idea why it doesn't work anymore. Removing and reinstalling Firefox didn't help.

Like the Title says, Firefox started to crash on startup. When I try to start Firefox I get the windows massage "Firefox stopped working" with the following details: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: firefox.exe Anwendungsversion: 71.0.0.7275 Anwendungszeitstempel: 5de4f320 Fehlermodulname: StackHash_8867 Fehlermodulversion: 0.0.0.0 Fehlermodulzeitstempel: 00000000 Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 000000003722012a Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: 8867 Zusatzinformation 2: 886729e84bb05c15f1d466676a664448 Zusatzinformation 3: c433 Zusatzinformation 4: c4330bc0c0f3791a31bfa79ebbc414a6 I used Firefox for Years without Problem and Have no idea why it doesn't work anymore. Removing and reinstalling Firefox didn't help.

Giải pháp được chọn

Hi sallythecat, sorry to hear about this problem.

At least two issues have been identified for startup crashes in Firefox 71 on Windows:

(1) Old files from Comodo security software

Firefox may crash instantly with older versions of this file present:

C:\Windows\system32\iseGuard64.dll

(2) Old Logitech camera driver software

I don't know the file name to look for but you would want to update the software. https://support.mozilla.org/questions/1274407

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi sallythecat, sorry to hear about this problem.

At least two issues have been identified for startup crashes in Firefox 71 on Windows:

(1) Old files from Comodo security software

Firefox may crash instantly with older versions of this file present:

C:\Windows\system32\iseGuard64.dll

(2) Old Logitech camera driver software

I don't know the file name to look for but you would want to update the software. https://support.mozilla.org/questions/1274407

Hi sallythecat, sorry to hear about this problem. At least two issues have been identified for startup crashes in Firefox 71 on Windows: (1) Old files from Comodo security software Firefox may crash instantly with older versions of this file present: C:\Windows\system32\iseGuard64.dll (2) Old Logitech camera driver software I don't know the file name to look for but you would want to update the software. https://support.mozilla.org/questions/1274407
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you very much for your help.

Deleting the iseGuard64.dll did the trick

Thank you very much for your help. Deleting the iseGuard64.dll did the trick
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.