X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Blocked by X-Frame-Options Policy

Được đăng

After Firefox updated, I can no longer access www.apple.com. This is the error I get now:

Blocked by X-Frame-Options Policy

An error occurred during a connection to idmsa.apple.com.

Firefox prevented this page from loading in this context because the page has an X-Frame-Options policy that disallows it.

Can anyone tell me how to fix this issue as soon as possible. Thank You.

After Firefox updated, I can no longer access www.apple.com. This is the error I get now: Blocked by X-Frame-Options Policy An error occurred during a connection to idmsa.apple.com. Firefox prevented this page from loading in this context because the page has an X-Frame-Options policy that disallows it. Can anyone tell me how to fix this issue as soon as possible. Thank You.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

When I run Firefox from the Default User (has nothing installed- just plain), I have no issues. When I run Firefox from my user account with all the Extensions disabled, I still get the problem. See attached screen shot. I hope someone will be able to help me with this issue. Thank You.

When I run Firefox from the Default User (has nothing installed- just plain), I have no issues. When I run Firefox from my user account with all the Extensions disabled, I still get the problem. See attached screen shot. I hope someone will be able to help me with this issue. Thank You.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.