Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get tabs back on bottom with new ver 71 release?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

New release v71 moved my tabs back to top. How do I get them back to bottom?

Giải pháp được chọn

You'll need to edit your userChrome.css file.

See this support page: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1274185#answer-1270434

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You'll need to edit your userChrome.css file.

See this support page: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1274185#answer-1270434

more options