Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mouse dissapears when its on search box or some non-hyper link text

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Archdov

more options

My mouse dissapears when its on a search box or some object from web page. not every object on web page make my mouse dissapear some text does and some text doesn't but search box always disguise my mouse and it's so annoying! I tried safe mode but it was the same. what should I do???

Giải pháp được chọn

I figured out what was the problem. It was my gpu driver.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I figured out what was the problem. It was my gpu driver.