Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox gives an error when accesing one specific website 'JBWEB000065: HTTP Status 500 -

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DaveAd

more options

The error only occurs in FF, the wab page is https://www.lorextechnology.com/ it works correctly in IE Version 11.0.160 and Chrome Version 78.0.3904.108 The attached file is of the error. Its failng this morning (30th Nov 2019) - the site was OK yesterday

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

As long as the problem is gone. It could have been a website issue.

Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

Sorry for the query, but it is working today, (1 Dec), it failed for several hours yesterday!!!

more options

Giải pháp được chọn

As long as the problem is gone. It could have been a website issue.

Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

more options

As it hasn't solved the problem as such, it still doesn't answer the question as to why it failed when IE & Chrome workes during the same period.