Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will the history of multiple accounts mix when I switch and sync them?

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 319 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Brixter

more options

I'm confused on how multiple accounts and sync work. Basically, I want to keep my personal browser usage from going into my work laptop.

I have 3 devices: 1.) Work laptop - always for work 2.) Mobile - always for personal use 3.) Home laptop - always for personal use

To keep my browsing history separate, I plan to use 2 firefox accounts: 1.) Work laptop - always Work firefox account 2.) Mobile - always Personal firefox account 3.) Home laptop - mostly Personal firefox account but occassionally switch to Work firefox account

I assume I can browse my Work browsing history at home by logging with my Work firefox account. But when I sync, will my personal browsing history be synced to my Work account? I don't want that to happen.

Giải pháp được chọn

If you use [3] and connect to a different Firefox Account (Work) then all history will be merged eventually.

 • 3) Home laptop - mostly Personal Firefox account but occasionally switch to Work Firefox account
 • your current Personal history will be uploaded to the Work Sync account
 • your Work history will be downloaded from the sync server (Work Sync Account)
 • once you reconnect to the Personal account then Work history that was previously downloaded will be uploaded to the Sync server (personal account)

So you can't use Sync this way, you need to use separate profiles on the home laptop, one for each Firefox Account if you do not want history to get mixed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you use [3] and connect to a different Firefox Account (Work) then all history will be merged eventually.

 • 3) Home laptop - mostly Personal Firefox account but occasionally switch to Work Firefox account
 • your current Personal history will be uploaded to the Work Sync account
 • your Work history will be downloaded from the sync server (Work Sync Account)
 • once you reconnect to the Personal account then Work history that was previously downloaded will be uploaded to the Sync server (personal account)

So you can't use Sync this way, you need to use separate profiles on the home laptop, one for each Firefox Account if you do not want history to get mixed.

more options

This is exactly what I'm looking for. I created 2 firefox accounts and each has it's own profile. One profile is for work and the other profile is for personal use. In my office laptop, I exclusively use my work firefox account and profile. My mobile is exclusively using the personal firefox account and profile. I created 2 firefox shortcuts in my personal laptop at home, one for each firefox account/profile. I mostly use my personal firefox account in my home laptop but occassionally use my work firefox account. They don't mix histories.