Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have WINDOWS 8 64 bit intel core i5 4200u cpu and latest firefox browser 71.0b12 64 but website says you have version 5

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i have WINDOWS 8 64 bit intel core i5 4200u cpu and latest firefox browser 71.0b12 64 but website says you have version 5. attaching herewith screen shots of my system showing browser details AND the screenshot of the site showing that version is version 5. i tried re installling firefox but problem persists. I also tried the community suggestion about using the about;config...route but was unsuccessful. PLEASE HELP

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The website uses the wrong part of the user agent to check the browser version. They use navigator.appVersion and that property is about the Mozilla/5.0 part of the user agent, so they always see a Firefox 5 version for any Firefox version. They would have to look at the Firefox/71.0 part of the user agent to get the actual Firefox version.

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

See line 301.

You can contact the website and ask them to look into this matter.


var objappVersion = navigator.appVersion; => 5.0 (Windows NT 6.2)
var objAgent = navigator.userAgent; 
var objbrowserName = navigator.appName; => Netscape
var objfullVersion = +parseFloat(navigator.appVersion); => 5.0

var objBrMajorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10); => 5
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The website uses the wrong part of the user agent to check the browser version. They use navigator.appVersion and that property is about the Mozilla/5.0 part of the user agent, so they always see a Firefox 5 version for any Firefox version. They would have to look at the Firefox/71.0 part of the user agent to get the actual Firefox version.

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

See line 301.

You can contact the website and ask them to look into this matter.


var objappVersion = navigator.appVersion; => 5.0 (Windows NT 6.2)
var objAgent = navigator.userAgent; 
var objbrowserName = navigator.appName; => Netscape
var objfullVersion = +parseFloat(navigator.appVersion); => 5.0

var objBrMajorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10); => 5