Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I shut down my Mac, I lose Firefox including extensions and bookmarks and must set it up again when I restart.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi paul130

more options

I have been using Firefox for years without difficulty with an older MacBook Pro. I recently bought a new MacBook Pro and installed Catalina. I successfully downloaded Firefox 70. But when I shut down my Mac and restart, Firefox is gone and i must set it up again. In the process, I find I have lost extensions and bookmarks. What can i do to make sure this doesn't happen?

Giải pháp được chọn

It is possible that you run Firefox from within the DMG (Disk Image) file.

Make sure you install Firefox properly.

Open the Firefox Disk Images file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Images, but instead drag it out of the DMG folder.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I have this problem tool

more options

Giải pháp được chọn

It is possible that you run Firefox from within the DMG (Disk Image) file.

Make sure you install Firefox properly.

Open the Firefox Disk Images file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Images, but instead drag it out of the DMG folder.


more options

I haven't been using Firefox since I first reported the problem, but thanks to the latest comment it appears to be fixed. Thank you.